วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

ผู้เรียนมีความรู้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีคุณธรรมมีระเบียบวินัย มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารได้ มีสุขภาพอนามัยดีมีความปลอดภัย ปลอดยาเสพติด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิยมความเป็นไทย และภูมิปัญญาไทย สามารถดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเมื่อจบการศึกษา