พันธกิจ / เป้าหมาย

กลยุทธ์โรงเรียน

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม การใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

  เป้าหมาย

1.  ผู้เรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรของ สถานศึกษา                                  

 2.  ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา
4.  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคน

 5.  ผู้เรียนสามารถนำภาษาอาเซียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6.  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีสุขภาพแข็งแรง 

 7.  ผู้เรียนทุกคนปลอดยาเสพติด

 8.  ผู้เรียนทุกคนรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นิยมความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย

 9.  ผู้เรียนทุกคนดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคม  ได้อย่างมีความสุข