คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1. นางสาวนิพาวรรณ  โสมสรี                คณะกรรมการระดับชั้นอนุบาล 1
2. นางเสาวพรรณ  เนินคำพา               คณะกรรมการระดับชั้นอนุบาล 2/1
3. นายอภิจักษณ์  รัตนโสภา                คณะกรรมการระดับชั้นอนุบาล 2/2
4. นางกุลนารี  พัฒนประเสริฐ             คณะกรรมการระดับชั้นอนุบาล 2/3
 5. นางฉวีวรรณ   กิจเกียรติ                 คณะกรรมการระดับชั้นอนุบาล 3/1
 6. นางสาวจันทนี   กิมหมัง                 คณะกรรมการระดับชั้นอนุบาล 3/2
 7. นางสาวธิดาพร  จำปาแดง               คณะกรรมการระดับชั้นอนุบาล 3/3
 8. นางสาวนันท์นภัส  บัวทะราช          คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
 9. นางสาวสิริพร  นาคทอง                คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2
10. นางสาวศิวาพร  กกฝ้าย                 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
 11. นางสาวปริยาภัทร  อัคคี                คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
12. นางสาวสำราญ  เหลาเลิศ            คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
13. นางชุติมณฑน์  นิศานาถ               คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3
 14. นางสาวฐิติพร  ไพพงศ์                  คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
 15. นางสาวบัวบาน  โคตรทอง           คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
 16. นางทองสุข  โยธาธรรม                 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
17. นายธนากร  กรกวินสกุล                คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
 18. นางบุญทม  สายทอง                    คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
 19. นางเสาวภาคน์  มีสติ                    คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3
20. นางสาวระเบียบ  เพ็ชรรัตน์          คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
 21. นางสาววันเพ็ญ  นาหก                 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
 22. นายกวีวัฒน์  อิงคุทานนท์           คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
 23. นางอนงลักษณ์  ตั้งชนะ              คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1   
 24. นางจรรยา  สุวรรณ                     คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2
 25. นายชัยพจน์  ชัยสิทธิ์เจริญ        คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3