The News
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:17 น.

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง

1. นายคำรณ   ด้วงเจริญ ประธาน
2. นายประสาท   จันทรโชติ  รองประธาน
3. นางธนภร   วรพัฒน์เดชา  รองประธาน
4. นายขวัญชาย   แก้วรอด กรรมการ
5. นายสมาน   พูลเกษ  กรรมการ
6. นายชุมพร   ขาวสบาย กรรมการ
7. นายวิชัย   ชูลา  กรรมการ
8. นายธนพงษ์   กล่ำเหว่า กรรมการ
9. นอ.บุญมี   สืบเสระ  รน.  กรรมการ
10. นายอุดม   เพ็ชรไทย  กรรมการ
11. นายทองใบ   ชูผึ้ง  กรรมการ
12. นายสวรรค์   สุดทัศน์สิน  กรรมการ
13. นางพานิชย์   เปี่ยมอยู่สุข  กรรมการ
14. นายวิชา   กุมภาพันธ์ กรรมการ
15. นายจำลอง   น้อยวานิช  กรรมการและเลขานุการ
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:29 น.