ประเมินปฐมวัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:33 น.

 

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผล  "ห้องเรียนของหนู  คุณครูคนเก่ง"

ของนักเรียนปฐมวัย  โดยการประเมินได้พิจารณาถึงการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  การจัดหาสื่อ  อุปกรณ์การเรียน
และของเล่นต่างๆ   ภายในห้องเรียนให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม  มีมุมความรู้ต่างๆ  ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  ที่ผ่านมา


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:02 น.