อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมต้านยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 09:10 น.

โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการ
อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านยาเสพติด ประจำปี 2555  โดยผอ.จำลอง  น้อยวานิช 
กล่าวรายงานการดำเนินงานต่อ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของผู้เสพยาเสพติด ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม 
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา