พันธกิจของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 23:32 น.

1.  พัฒนาด้านวิชาการและส่งเสริม  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการค้นคว้า
3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความมีระเบียบวินัย
4.  ส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
5.  ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. ส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
7.  จัดกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
8.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภูมิปัญญาไทยและนิยมความเป็นไทย
9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต เพื่อดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 09:52 น.