โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 09:57 น.

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ อบจ.บ้าน วัด โรงเรียน  ร่วมประสานต้านยาเสพติด 
ประจำปี  2557 ของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน
เปิดงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกำหมายของผู้เสพยาเสพติด  ปลูกฝังคุณธรรม  และจริยธรรม  ให้กับนักเรียนโรงเรียนพรหมพิกุลทอง
ในวันอังคาร   ที่ 29  กรกฎาคม  ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 10:15 น.