วิสัยทัศน์ของโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2011 เวลา 23:46 น.

 ผู้เรียนมีความรู้  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน    มีคุณธรรมมีระเบียบวินัย  มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  มีสุขภาพดี  ปลอดยาเสพติด  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นิยมความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย  สามารถดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเมื่อจบการศึกษา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 09:55 น.