วิทยศิลป์กับครูมุ้ย - วิทยศิลป์คืออะไร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 11:22 น.
ดัชนีบทความ
วิทยศิลป์กับครูมุ้ย
วิทย์ศิลป์คืออะไร
วิทยศิลป์คืออะไร
ทุกหน้า

ทำวิกฤต..ให้เป็นโอกาส
ทำ วิทยาศาสตร์ให้เป็นวิทยศิลป์

วิทยาศาสตร์ หมายถึงอะไร
วิทยาศาสตร์(science) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการ
ค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน
แล้ว  ศิลปะ ล่ะ หมายถึงอะไร
หมายถึง งานที่มนุษย์ใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ขึ้นด้วย ความประณีตวิจิตรบรรจง  ฉะนั้นงานศิลปะจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แต่เป็น ผลงานที่มนุษย์ใช้ปัญญา ความศรัทธาและความพากเพียรพยายามสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดความงาม และความพึงพอใจ
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้น วิทยศิลป์ ในความหมายของครูมุ้ย (ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้) เป็นการนำวิชาวิทยาศาสตร์กับศิลปะมาบูรณาการรวมกัน
เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ
มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความพึงพอใจ และผู้เรียนมีความสุขในการเรียน อันจะเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน
ทำไมจึงต้องเป็น  วิทยศิลป์  ก็เพราะว่าตัวเองมีโอกาสได้รับผิดชอบสอนทั้ง 2 วิชานี้  และจากการสำรวจสอบถามผู้เรียนพบว่า
เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิต กับ วิทยาศาสตร์  ส่วนวิชาที่เด็กชอบเรียนมากที่สุดคือวิชาคอมพิวเตอร์ และรองลงมาคือศิลปะ 
ด้วยเหตุนี้จึงต้องการที่จะใช้กิจกรรมศิลปะที่นักเรียนสนใจ พึงพอใจ มาสู่สาระความรู้ในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่น  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รุ้ง 7 สี เรื่องที่น่ารู้  ( เวลา 3 ชั่วโมง ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหาสาระศิลปะ
- ประเภทของสี กับงานศิลปะ
- วงจรสี  / สีขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2
- สีโทนร้อน โทนเย็น 
- กิจกรรมการผสมสีขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2

เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์
- สีจากธรรมชาติ กับสีสังเคราะห์ต่างกันอย่างไร
- ประโยชน์และโทษของสีที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
- กิจกรรมการทดลองเรื่องของสีจากธรรมชาติ 
- เรื่องของสเปกตรัม / การเกิดรุ้งกินน้ำหรือแสงสีรุ้ง
- กิจกรรมการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ


หนังสืออ้างอิง
กิติมา   อมรทัต. ความหมายของศิลปะ. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรสภาลาดพร้าว. 2530
ข้อมูลจาก เว็ปไซด์  variety.teenee.com/science/1709/html
 แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 10:49 น.