วิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูแม็ก - CIA MODEL PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 16:26 น.
ดัชนีบทความ
วิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูแม็ก
นักวิทยาศาสตร์
CIA MODEL
Best Practice สาระวิทยาศาสตร์
ทุกหน้า

 

 CSIA MODEL   

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์     โดยใช้ CSIA MODEL   เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง     โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ผสมผสานกับการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการ และการวัดผลตามสภาพจริงแล้วปรากฏว่า ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้      ข้าพเจ้าขอนำเสนอรูปแบบการสอนไว้ดังนี้
          CSIA MODEL ประกอบด้วย
C :   Constructivism (การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ)
S  :  Science process skills (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)
I   :  Integration (การบูรณาการ)
A :  Authentic assessment (การวัดผลตามสภาพจริง)
          C   Constructivism       เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์    และการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      โดยอาศัยประสบการณ์เดิม ความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆหรือพบสิ่งใหม่ๆแล้ว นำความรู้ที่มีอยู่มาตรวจสอบกับสิ่งใหม่ ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง ในการสร้าง การรวบรวม และตกแต่งความรู้   ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
                1. ขั้นค้นหาความรู้เดิม โดยครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะไม่สมดุลทางปัญญา นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเสนอเหตุการณ์ที่ชวนสงสัย ท้าทายให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา
                2. ขั้นทำความเข้าใจ     เป็นขั้นที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลทางปัญญา     โดยผู้เรียนผสมผสานความคิดใหม่ให้กลมกลืนกับประสบการณ์เดิม   ให้ผู้เรียนทำงานกลุ่มร่วมกัน กิจกรรมที่ใช้คือ ตั้งปัญหาจากเหตุการณ์ที่ครูเสนอ  ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน ทำการทดลองเพื่อรวบรวมหลักฐานและพิสูจน์สมมติฐาน
                3. ขั้นจัดโครงสร้างแนวความคิดใหม่     เป็นขั้นที่ผู้เรียนพัฒนาความคิดเพิ่มขึ้นจากความร่วมมือภายในกลุ่ม กิจกรรมที่ใช้ คือ การรายงานการทดลอง การอภิปรายร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นที่ยอมรับและถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
                4. ขั้นนำความคิดไปใช้  เป็นขั้นที่ผู้เรียนนำความคิดรวบยอดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือแก้ปัญหา และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ใช้คือ การอภิปรายร่วมกันของผู้เรียนกับครู การประเมินตนเอง

        S    Science  process  skills   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   คือ   ความชำนาญและความ
สามารถในการใช้การคิด และกระบวนการคิดเพื่อค้นหาความรู้  รวมทั้งการแก้ปัญหา   การคิดเป็นทักษะทางปัญญา ไม่ใช่ทักษะการปฏิบัติด้วยมือ    เพราะเป็นการทำงานของสมอง มีทั้งการคิดพื้นฐาน หรือการคิดในระดับต่ำ เช่น ทักษะการสื่อความหมาย ได้แก่ การฟัง  การอ่าน การรับรู้ การจำ การบรรยาย การพูด การเขียน นอกจากนี้ยังมี ทักษะการสังเกต  การระบุ การจำแนก การเรียงลำดับ การเปรียบเทียบ การลงข้อ สรุป การใช้ตัวเลข  
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จำแนกเป็น 2  ประเภท
                1.  ทักษะขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  8  ทักษะ  คือ   การสังเกต    การจำแนกประเภท   การวัด
 การใช้เลขจำนวน     ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา    การลงความเห็นจากข้อมูล   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล    การทำนาย
                2.  ทักษะขั้นผสมผสาน ประกอบด้วย 5 ทักษะคือ   การกำหนดและควบคุมตัวแปร    การตั้งสมมุติฐาน  การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร   การทดลอง   การตีความหมาย ข้อมูล และการลงข้อสรุป

                 I : Integration  ( การบูรณาการ )
        การบูรณาการ คือการทำให้สมบูรณ์โดยการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน ได้แก่ การบูรณาการหลักสูตร บูรณาการการเรียนการสอน บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  บูรณาการเทคโนโลยี
        การบูรณาการเรียนการสอน   หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือตอบปัญหาที่สงสัยด้วยการผสมผสานสาระ  กระบวนการ วิธีสอน   เทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ ด้วยการสอดแทรกสาระความรู้อื่นๆ  และคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสม  เกิดความสมบูรณ์ อย่างสมดุล
                1. บูรณาการแบบสอดแทรก เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นเข้าในการสอนของตน
                2. บูรณาการแบบคู่ขนาน  โดย ครู 2 คน 2 กลุ่มสาระ วางแผนร่วมกันต่างคนต่างสอน
                3. บูรณาการแบบพหุวิทยาการ โดยครูมากกว่า 2 กลุ่มสาระ
                4. บูรณาการแบบเป็นทีม คณะครูร่วมกันวางแผนปรึกษาหารือ และสอนร่วมกันเป็นทีม
                5. บูรณาการทักษะปฏิบัติกับสาระ

                 A : Authentic assessment  (การวัดผลตามสภาพจริง)
                ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน มี 2 ลักษณะ คือ

  1. พฤติกรรมที่แสดงออกหรือสิ่งที่ไม่ใช่ผลงานหรือชิ้นงาน ได้แก่ฟัง การพูด การอภิปราย มีวิธีประเมินได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบบันทึกของผู้เกี่ยวข้อง แบบทดสอบ
  2. ผลงานและชิ้นงานที่เกิดขึ้นวิธีการประเมินที่ใช้ คือ การตรวจผลงาน การรายงานตนเอง การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การใช้แฟ้มสะสมงาน

        วิธีการวัด              1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดประสงค์
                                        2. ต้องวัดให้ครอบคลุมเนื้อหา
                                        3. ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพสูง ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้

( เผยแพร่โดย นางเบญจมาศ  นิลกำแหง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพิกุลทอง )แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 กันยายน 2012 เวลา 10:48 น.