เก็บมาฝาก จากครูดาวประกาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2012 เวลา 05:13 น.

เก็บมาฝาก  จากครูดาวประกาย


 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้น
2) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่องการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด  80/80  และ
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007
  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง จำนวน 28 คน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบ
ด้วย  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint2007
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 6 เรื่อง  2) แบบฝึกหัด
รวมทั้งหมด 60 ข้อ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพด้วยค่า  E1/E2 การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการทดลองพบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สูงขึ้น 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007
มีประสิทธิภาพ82.98/83.57, 84.64/85.71, 83.93/83.21, 81.43/84.29, 81.43/84.64 และ83.57/84.64 ตามลำดับ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และ 3)  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมาก

 

 

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2014 เวลา 04:51 น.