ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ โพธิ์เอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ดาวประกาย ระโส
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง น้อยวานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ พูลบัณฑิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ คิดเห็น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเศก ศรีทองใบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายฟอง พิกุลแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มกราคม 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายแม้น พูลเกษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤษภาคม 500