คณะผู้บริหาร

นายชำนาญ โพธิ์เอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ดาวประกาย ระโส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเกวลี บุญเฉลียว
หัวหน้างานวิชาการ

นายวิชา กุมภาพันธ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอ้อมเดือน วัฒนศรศักดิ์
หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวสุรีย์ กลัดบุบผา
หัวหน้างานบุคคล