ปฐมวัย

นางสาวแฉล้ม มั่นสติ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวรสสุคนธ์ ทองทา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจินตนา ไชยรักษา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนีรนุช วงศ์อิสลาม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวฐิตินันท์ คงรอด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางชุติมา จัยยะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกาญจนภา จิตรสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกัญญารัตน์ เกิดศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรยาพร ทองอันตัง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภิญญาพัชญ์ นาระหัด
ครูอัตราจ้าง

นางสมร คงนุ่น
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววาสนา จรูญศรี
ครูพี่เลี้ยง