กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเกวลี บุญเฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนิสากร จันทรา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางศิริขวัญ มะโนวัฒนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสมหวัง คุณวงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ว่าที่ รต.วัชรี จันทร์สวย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนารีรัตน์ ปิ่นกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางมยุรี พละสาร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอรอุมา อภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2