กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอ้อมเดือน วัฒนศรศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววรนุช นกขมิ้น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางธัญภรณ์ลักษณ์ บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิภาพร บุตรสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนัฎทิตกาล สุดใจ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจงจิตต์ น้อยวานิช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3