กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจมาศ นิลกำแหง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ครู

นางนัฐยา ศาลางาม
ครูชำนาญการ

นางสาวจริยา อินทรกุญชร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชมพูนุท ผิวผ่อง
ครูอัตราจ้าง