กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

น.ส.สุรีพร พรมสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวาสนา กลิ่นเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ