กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชา กุมภาพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวัลนา ไกรกฤชกองบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นาย มนตรี สมใจ
ครู

นายเศรษฐการ ปรางค์ทอง
ครูอัตราจ้าง