กลุ่มสาระฯศิลปะ

น.ส.ประภัสสรา เทศฤทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอารดี พันธุ์ยาง
ครูผู้ช่วย

นายชนาวุธ เภาภู่
ครูอัตราจ้าง