กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุรีย์ กลัดบุบผา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2