กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริรัตน์ ไชยบุญเรือง
ครูผู้ช่วย

Mr.Lucas Muvhiringi
ครูต่างชาติ

MissAsha chaloma
ครูต่างชาติ