คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ ด้วงเจริญ
ตำแหน่ง : ประธาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ จันทรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ทางศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ มะระทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง น้อยวานิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ กลิ่นรัก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุศรา ขำเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน พูลเกษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชพล ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวิทย์ น้อยเพิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสวรรค์ สุดทัศน์สิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวนชัย นันทจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางทองอยู่ จันทรโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ทางศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิสากร จันทรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ เย็นอิ่มทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ โพธิ์เอม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน